Centar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Kragujevac

Vesti

Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019

 Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac obaveštava zainteresovane potencijalne korisnike usluge personalne asistencije da je po osnovu potpisanog Ugovora o pružanju usluge personalne asistencije br.404-142/19-XII (od 19.aprila 2019.godine), izabran u sprovedenom postupku Javne nabavke broj 1.2.4/19 za pružaoca usluge personalne asistencije na teritoriji grada Kragujevca.
Vesti

Na osnovu  člana 53,  Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanјa prava na materijalnu podršku i korišćenјe usluga u oblasti socijalne zaštite

 ( Službeni list Grada Kragujevca, Godina XXIX Broj 1, od 18.01.2019. godine), usluga personalne asistencije dostupna je osobama koje zadovoljavaju sledeće kriterijume:

1) punoletnim osobama sa invaliditetom (odnosno starijim od 18 godina),

2) osobama sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške, pri čemu, shodno članu 15. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite:

- I stepen podrške - znači da osoba sa invaliditetom nije sposobna da se samostalno brine o sebi i uklјuči u aktivnosti dnevnog života u zajednici, zbog čega joj je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana fizička pomoć drugog lica,

- II stepen podrške - znači da osoba sa invaliditetom može da brine o sebi i da se uklјuči u aktivnosti dnevnog života u zajednici ali uz podršku i fizičko prisustvo i pomoć drugog lica,

3) osobama koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć (shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti, član 94),

4) imaju sposobnosti za samostalno donošenje odluka, odnosno potencijal za usvajanje i primenjivanje u praksi modela samostalnog života i upravlјanja uslugom,

5) radno su angažovane ili aktivno uklјučene u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uklјučene su u redovni ili individualni obrazovni program.

Osoba koje ima pravo na uslugu personalne asistencije mora istovremeno ispuniti svih pet navedenih uslova.

Dodatni kriterijum može biti i procena o porodičnoj situaciji. U slučaju istog broja bodova kod korisnika, prvenstvo će se dati osobama sa invaliditetom koje žive same ili u sopstvenoj ili široj porodici čiji članovi nisu više u mogućnosti da im pomognu u aktivnostima svakodnevnog života (stari roditelјi i/ili partneri, zaposleni roditelјi i/ili partneri i sl.).

Postupak za priznavanje prava i korišćenje usluge personalne asistencije na osnovu podnetog zahteva korisnika sprovodi Centar za socijalni rad “Solidarnost” u Kragujevcu (ul.Svetozara Markovića 43).

Uz Zahtev za korišćenje usluge personalne asistencije Centru za socijalni rad podnosi se sledeća dokumetacija:

- kopija lične karte,

- kopija rešenja o ostvarivanju prava na uvećani dodatak za pomoć i negu  drugog lica,

- potvrdu odgovarajuće organizacije o radnom ili društvenom angažovanju,

- stručni nalaz stručnog radnika/psihologa odgovarajuće institucije o sposobnosti samostalnog donošenja odluke i upravljanja uslugom.

 

Korisnici usluge personalne asistencije učestvuju u troškovima usluge u skladu sa utvrđenaom regresnom  skalom od strane Gradskog veća.

Molimo sve zainteresovane potencijalne korisnike da se odmah po podnošenju prijave
Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Kragujevac, prijave i Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac (ul.Prvoslava Stojanovića 8/8 lokal br.6, Kragujevac, kontakt telefon 066 356 396) radi brže obrade zahteva u periodu od 11 – 14 časova svakog radnog dana.

Na osnovu potpisanog Ugovora usluga personalne asistencije  se obezbeđuje u periodu od  12 meseci, za maksimalno 8 korisnika u trajanju od najmanje 20, a najviše 40 sati nedeljno.

Javni radovi NSZ 2018

Javni radovi NSZ 2018
U Centru za samostalni život OSI Kragujevac od 1.juna 2018.godine sprovode se javni radovi. Na javnim radovima angažovano je 6 osoba sa invaliditetom i 3 nezaposlene osobe sa evidencije NSZ – filijala Kragujevac.
Vesti

Vesti

Kroz Javni rad nezaposlene osobe angažovane su na pružanju usluga personalne asistencije osobama sa najvišim stepenom invaliditeta, u cilju povećanja njihove socijalne uključenosti i uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Javni rad za osobe sa invaliditetom usmeren je na osposobljavanje i osnaživanje osoba sa invaliditetom, da kroz edukaciju i sticanje osnova dizajnerskog zanata, ovladaju tehničkim znanjima i veštinama, steknu sposobnost da samostalno izrađuju i dizajniraju proizvode, kako bi sebi u budućnosti mogli da obezbede posao i potencijalni izvor prihoda.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac će kroz Javne radove u 2018,  povećati zaposlenost osoba sa invaliditetom i nezaposlenih lica sa evidencije NSZ, unaprediti i ojačati njihov društveni i ekonomski status u gradu Kragujevcu.

Javni radovi sprovodiće se do kraja septembra meseca tekuće godine.

Pripremila Nikolina Prodanović

Primeni prvu pomoć – spasi život

Primeni prvu pomoć – spasi život
U saradnji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac i Edukativnog centra Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, organizuje se obuka "Primeni prvu pomoć – spasi život".


Obuka je namenjena predstavnicima lokalnih udruženja osoba sa invaliditetom,sportskim klubovima OSI, institucijama i organizacijama u sistemu socijalne zaštite, osobama koje su angažovane  u neposrednom radu sa korisnicima (osobama sa invaliditetom, starim licima... ). Obuka ima za cilj razvijanje i sticanje osnovnih znanja i ovladavanje praktičnim veštinama za pružanje prve pomoći, od trenutka kad neko izgubi svest i prestane da diše, doživi epileptični napad ili doživi različite povrede i incidentne situacije koje mogu ugroziti život, do dolaska Hitne pomoći.

Edukativna obuka će se održati 19. aprila 2018.godine, u Centru za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom “ISKRA” ul.Borivoja Petrovića 13, u vremenu od 9:30 – 15:30h.

Održana šesta redovna sednica Saveta OSI

Održana šesta redovna sednica Saveta OSI
Na šestoj redovnoj sednici Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom pred članovima se našla finalna verzija Lokalnog akcionog plana za osobe sa invaliditetom na teritotiji grada Kragujevca za period 2018 - 2020. godine.
Vesti

Vesti

Klјučni elementi Lokalnog akcionog plana su strateški prioriteti koji ne izlaze iz okvira Strategije koju ima Grad Kragujevac. Zahvalјujući izuzetnoj saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom, pored Kragujevca, još nekoliko gradova u Srbiji počinje sa realizacijom konkretnih aktivnosti, rekla je Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i istakla značaj ovakvih operativnih dokumenata izrađenih za određeni, kraći vremenski period i u njima izdvojene prioritete. U izradi lokalnog plana učestvovala su sva udruženja osoba sa invaliditetom i prema svojim potrebama dali smernice i sugestije. Radna grupa Saveta OSI, Nacrt LAP-a za osobe sa invaliditetom upućuje na usvajanje Gradskom veću.

Grad Kragujevac i bez ovog dokumenta spada u red odgovornih lokalnih samouprava kada je reč o zaštiti osoba sa invaliditetom a već izrađen Lokalni akcioni plan za period 2018 - 2020. godine to i potvrđuje. Dobra saradnja udruženja i lokalne samouprave garantuje i dobre rezultate i sve to u cilјu pobolјšanja položaja osoba sa invaliditetom, rekao je Milan Stošić, predsednik Saveta i istakao da su dokumentom definisani prioriteti koji se, pored uklanjanja arhitektonskih i drugih barijera, tiču pitanja posrednih usluga koje bi trebalo da imaju osobe sa invaliditetom kao i ostvarivanje prava i prednosti u zdravstvenim ustanovama. Značajan korak u osamostalјivanju osoba sa invaliditetom predstavlјa postavlјanje zvučnih semafora, uklјučivanje niskopodnih autobusa u javni gradski prevoz kao i obaveštenja i najave u toku prevoza za sledeću stanicu, dodao je Stošić, a sve je to predviđeno ovim dokumentom.

Na Dnevnom redu sednice Saveta bilo je i razmatranje predloga programa povodom obeležavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. 

Jesenji turnir u boćanju

Jesenji turnir u boćanju
Boćarski klub osoba sa invaliditetom „Alka“, organizovao je u Sportskoj hali Park u Kragujevcu, turnir na kome su, pored članova boćarskih klubova i udruženja osoba sa invaliditetom iz Kragujevca, učestvovali i predstavnici boćarskih klubova iz drugih gradova Srbije.
Vesti

Boćanje je popularni sport pre svega u zemlјama Mediterana i uglavnom se igra na otvorenom. Pravila ove igre su jednostavna, ali samo na prvi pogled.

Boćanje je posebno popularan sport  kod osoba sa težim oblikom invaliditeta, jer im pruža mogućnost da se afirmišu kao takmičari koristeći svoje preostale fizičke sposobnosti.

Kragujevački klub ima  oko 30 članova koji sprovode redovne treninge boćanja, jedanputa nedeljno. Klub organizuje svake godine  dva tradicionalna turnira, Vidovdanski i jesenji turnir.

Na ovogodišnjem jesenjem turniru pridružili su se  članovi Saveza boćara bez invaliditeta, koji su izrazili želјu da se priklјuče i pomognu rad Kluba, čime će doprineti daljem razvoju ovog sporta za osobe sa invaliditetom.

Na današnjem turniru u boćanju učestvovalo je oko 50 takmičara različitih vidova telesnog i senzornog invaliditeta. Takmičenju su se po prvi put priklјučile i osobe sa autizmom sa svojim asistentima, predstavnici udruženja  Ratnih i mirnodopskih vojnih invalida iz Kragujevca, članovi Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac.

Prvo mesto na turniru osvojila je ekipa Sportskog kluba “Pčelice“, drugo mesto ekipa “Dunav UPIK” iz Beograda, a treće mesto ekipa udruženja RVMI.

Turnir je odr\an u subotu 18.11.2017.godine.

Projekat o unapređenju partnerstva sa organizacijama civilnog društva

Projekat o unapređenju partnerstva sa organizacijama civilnog društva
Grad Kragujevac jedan je od pet gradova u Srbiji potpisnika Memorandum o saradnji u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska Unija, a sprovodi Razvojni program Ujedninjenih nacija (UNDP).
Vesti

Cilј ovog programa je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, kao i kroz unapređenje podsticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. 

Memorandum su potpisali šef operacija i Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bizel, predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Steliana Nadera a u ime grada Kragujevca, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu dr Gordana Damnjanović.

Naredne dve godine, kroz ovaj projekat grad Kragujevac će dobiti finansijska sredstva za realizaciju javnog poziva za organizacije civilnog društva, a za pružanje efikasnih i efektivnih usluga u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, ili usluga prema prioritetima koje budu utvrdili koordinatori prilikom pripreme javnog poziva. Uz učešće 20 procenata lokalne samouprave, grad će imati raspoloživih 50 hilјada evra godišnje za programe i projekte od izuzetnog značaja, a po smernicama, unapređenoj proceduri a pre svega transparentnosti javnog poziva koji ćemo pripremati zajedno sa predstavnicima projektnog tima. To ne znači da će naša sredstva biti umanjena, već će postojeća finansijska sredstva koja grad izdvaja za unapređenje programa rada i projekata organizacijama civilnog društva, biti uvećana dodatnim finansijskim sredstvima, pod uslovima koji podrazumevaju potpunu transparentnost, unapređenu proceduru, ali i pravnu zaštitu uvođenjem dodatne zakonske regulative ukoliko se tokom programa uoče pravni nedostaci, objasnila je dr Gordana Damnjanović.

Značaj projekta ogleda se u tome što će nam omogućiti da finasiramo i sufinansiramo ideje od izuzetnog značaja za naš grad, a sa druge strane radićemo na polјu demokartije, transparentnosti i uvođenju pravnih procedura. Dr Gordana Damnjanović je navela i da ovaj projekat podrazumeva i uvođenje pooštrenih kontrola, evaluacije i monitoringa onih organizacija civilnog društva koja budu dobila finansijska sredstva po ovom programu.

Nikola Ribarić, načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, koji je prisustvao potpisivanju u Beogradu je rekao da je učešće grada Kragujevca u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu od velike važnosti za početak uspostavlјanje principa vrednovanja i merlјivosti efekata odobrenih projekata koji se plaćaju iz javnih izvora, odnosno novcem poreskih obveznika. Grad je jos uvek najveći donator nevladinih organizacija, a kroz ovaj projekat unapredićemo i definisati kriterijume trošenja i odobravanja budžetskih sredstava namenjenih civilnom sektoru čime se akcenat stavlјa na svrsishodnost odobrenih sredstava i efekat na krajnje korisnike, kazao je Ribarić. 

Pored Kragujevca, memorandum su potpisali Čačak, Dimitrovgrad, Paraćin i Šabac. Očekivanja su da se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, čija je ukupna vrednost za Srbiju 900.000 evra, sprovede najmanje 20 projekata za preko 3000 korisnika.

Rizik od siromaštva i socijalne isključenosti duplo veći od proseka EU!

Rizik od siromaštva i socijalne isključenosti  duplo veći od proseka EU!
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U susret 17. oktobru, Međunarodnom danu borbe protiv siromaštva

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U susret 17. oktobru, Međunarodnom danu borbe protiv siromaštva

 

 

Rizik od siromaštva i socijalne isključenosti

duplo veći od proseka EU!

 

Vesti
                                                                                                                                                                                                                                  Smanjenje siromaštva kao cilj održivog razvoja – stanje u Srbiji 
 

 

 

Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima“ je prvi cilj održivog razvoja, istaknut u okviru nove globalne agende za održivi razvoj UN do 2030. godine.

U 2016. godini, početnoj godini za usmeravanje i praćenje razvoja definisanim Ciljevima održivog razvoja, u Srbiji je bilo 3.6% ekstremno siromašnih (lica čija je potrošnja domaćinstva na nivou od 90% od linije apsolutnog siromaštva), 7.3% siromašnih prema apsolutnoj liniji siromaštva (potrošnja ispod linije siromaštva koja je iznosila 11.694 dinara), a 25.4% se nalazilo u riziku od siromaštva, dok se 38.7% nalazilo u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. I rizik od siromaštva i rizik od siromaštva i socijalne isključenosti imaju gotovo duplo veću stopu u Srbiji nego što je prosek za članice EU.

 

Grupe koje su najviše izložene rizicima od siromaštva su nezaposlena lica, samohrani roditelji, osobe koje žive same, deca i mladi, Romi, interno raseljena lica, osobe sa visokim stepenom invaliditeta, stara lica bez penzije. Ovo su zvanični statistički podaci.

Izveštaj „Oprez, siromaštvo! – Praćenje siromaštva u okviru razvojne agende UN do 2030. godine“, koji je sačinila Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija, prati ciljeve održivog razvoja (COR) kroz dostupne zvanične podatke.

Mreža podseća javnost da je Srbija bila jedna od najaktivnijih zemalja u globalnim konsultacijama za definisanje ciljeva održivog razvoja, a da ni dve godine nakon usvajanja ovih ciljeva Vlada Republike Srbije nije usvojila nacionalno specifične ciljeve održivog razvoja, pa ni podciljeve vezane za smanjenje siromaštva.

Tribina - Servis personalne asistencije - pravo na izbor

Tribina - Servis personalne asistencije - pravo na izbor
Kragujevac, utorak 17.oktobar 2017.godine, Centar za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom "ISKRA". U okviru projekta "PRAVO NA IZBOR", pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji sprovodi Centar za samostalni život OSI Kragujevac održana je tribina. pos
Vesti

Vesti

Na tribini su  prezentovani rezultati koje je Centar ostvario tokom prethodnog perioda na razvoju i unapređenju usluge personalne asistencije u saradnji sa lokalnom samoupravom i nadležnim institucijama.Tribini su prisustvovali načelnik Gradske uprave za zdravstvo i socijalnu zaštitu g-din Nikola Ribarić, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje - filijala Kragujevac, Centra za socijalni rad "Solidarnost", Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica", personalni asistenti i korisnici usluge.

Predsenica Centra dr Milena Stojanović, istakla je značaj obezbeđivanja ovakvog vida podrške osobama sa visokim stepenom zavisnosti od podrške drugih lica u zadovoljavanju ličnih potreba, potreba u domaćinstvu i socijalnih potreba, radi podizanja kvaliteta života korisnika i njihovih porodica i podizanja nivoa samostalnosti korisnika u obavljanju aktivnosti svakodnevnog života. Usluga personalne asistencije pruža korisnicima mogućnost da se aktivno uključe u različite oblike društvenog angažovanja, da se obrazuju i zapošljavaju, a da istovremeno imaju veći stepen kontrole nad sopstvenim životom.

Na tribini je posebno istaknuta potreba da se obezbedi kontinuitet u pružanju usluge korisnicima tokom cele godine, kao i da usluga personalne asistencije uđe u Odluku o socijalnoj zaštiti grada Kragujevca. Na taj način  bi se obezbedila održivost usluge, a samim tim sprečila institucionalizacija korisnika. Na tribini su dodeljeni sertifikati Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, za  8 personalnih asistenata koji su uspešno savladali obuku za pržanje usluge po akreditovanom programu.

 

Javni radovi NSZ 2019

Javni radovi NSZ 2019
Od 01. juna 2019 Centar za samostalni život sprovodi Javne radove na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

   

Vesti

„BIRAM SVOJU ŠANSU - RAZVOJEM UMETNIČKIH VEŠTINA DO SVETA RADA“

Uključivanje  nezaposlenih osoba sa invaliditetom, kroz zapošljavanje i samozapošljavanje je polazna osnova za izjednačavanje mogućnosti i unapređenje njihovog položaja. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac će kroz Javni rad  povećati zaposlenost osoba sa invaliditetom, unaprediti i ojačati njihov društveni i ekonomski status u gradu Kragujevcu. Kroz kontinuiranu i stručnu podršku omogućićemo nezaposlenim osobama sa invaliditetom da se razvijaju u skladu sa svojim sposobnostima, da izgrade samopouzdanje i budu samostalni.

Javni rad će povećati integraciju osoba sa invaliditetom,  umanjiti finansijsku zavisnost i doprineti poboljšanju kvaliteta života  osoba sa invaliditetom, čime će biti osnaženi njihovi unutrašnji kapaciteti, kao i kapaciteti organizacije.

Sprovođenje Javnog rada doprineće implementaciji aktivnosti i ciljeva LAPZ za 2019.godinu grada Kragujevca, kao i implementaciji aktivnosti i ciljeva Nacionalne strategije zapošljavanja 2011 - 2020, a koji se odnose na osobe sa invaliditetom.

SERVIS PERSONALNE ASISTENCIJE – MOJE PRAVO NA IZBOR

Javni rad se bazira na pružanju usluga personalne asistencije osobama sa težim stepenom invaliditeta, u cilju povećanja njihove socijalne uključenosti, kroz pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u društvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Sprovođenjem aktivnosti koje doprinose razvoju i proširivanju usluga  u zajednici, obezbediće se podrška socijalno isključenim osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Kroz organizovanje servisa pomoći i podrške, povećaće se nivo samostalnosti korisnika u zadovoljavanju osnovnih ličnih i socijalnih potreba i doprineće se smanjenju institucionalizacije, jer korisnici usluge ostaju živeti u svojim domovima.

Osobama sa invaliditetom se omogućava aktivno učešće u lokalnoj sredini i unapređenje kvaliteta života uopšte.

Obezbeđivanjem radnog angažovanja 3 nezaposlene osobe sa invaliditetom koje će pružati pomoć osobama sa invaliditetom, doprineće se smanjenju nezaposlenosti u lokalnoj sredini. Proširivanjem obuhvata korisnika uslugom personalne asistencije i obezbeđivanjem kontinuiteta u pružanju usluge doprineće se ostvarivanju postavljenih strateških i operativnih ciljeva na unapređivanju usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom na nivou grada Kragujevca.

Tekst pripremili Nikolina Prodanović i Srđan Šćekić.

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom
Podržana inicijativa Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom o izradi LAP-a za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Kragujevcu

Vesti

U sklopu projekta NOOIS-a pod nazivom „Kampanja za izradu lokalnih akcionih planova (LAP-a) iz oblasti invalidnosti“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za zaštitu OSI, održan je prvi konsultativni sastanak u Kragujevcu, 17. avgusta u Skupštini grada, kome su prisustvovali predstavnici Skupštine grada, na čelu sa dr Gordanom Damnjanović, članicom Gradskog veća za socijalnu i zdravstvenu zaštitu i njenim saradnicima, predstavnici svih organizacija OSI iz Kragujevca, predstavnik Sektora za zaštitu OSI, Tatjana Prijić, rukovodilac Grupe za normativne, upravne i nadzorne poslove u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom i predstavnici NOOIS-a, Milan Stošić, predsednik i Ivanka Jovanović, izvršna direktorka.

Sastanak je održan u okviru 5. sednice Saveta za osobe sa invaliditetom u proširenom sastavu, a nakon predstavljanja projekta i ideje o izradi lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Kragujevcu, doneta je jednoglasna odlka o usvajanju ove inicijative, koja će u najkraćem roku biti poslata gradonačelniku i Skupštini na usvajanje.

Dogovorena je i dinamika aktivnosti, a već u septembru će biti održana radionica o izradi drafta LAP-a, kako bi do kraja oktobra taj proces bio završen i kako bi se ostavilo dovoljno vremena za planiranje budžeta za aktivnosti koje će LAP sadražti.

Planirano je da dokument bude usvojen do kraja ove ili početka naredne godine, što će biti i javno promovisano, uz učešće svih aktera.

Tokom dvočasovnog sastanka je rečeno da je cilj ovog projekta pružanje ekspertske i organizacione podrške lokalnim samoupravama u Srbiji, uključujući i podršku svim organizacijama OSI iz tih gradova, da kroz međusobno partnerstvo i uz aktivno učešće NOOIS-a, napišu lokalne akcione planove (LAP-ove) za unapređenje položaja OSI u narednom dvogodišnjem periodu (2018-2020). LAP-ovi će biti u skladu sa novom Strategijom unapređenja položaja OSI za period 2016-2020 koju će Vlada RS usvojiti tokom jeseni ili zime. Naglašeno je da je to izuzetno značajno, jer lokalni AP predstavljaju razradu Strategije, prilagođenu lokalnim potrebama, kao i realnim mogućnostima na lokalu, koje nisu istovetne. Bez lokalnih AP-a ciljevi i mere predviđeni nacionalnim strateškim dokumentom neće biti auomatski primenjeni u praksi, naročito ne na lokalnom nivou.

 

Posebno je bilo reči o važnosti partnerstva koje ovaj projekat podrazumeva između lokalnih samouprava i organizacija OSI, kao i resornog Ministarstva, u procesu izrade, kao i usvajanja dokumenta u lokalnim Skupštinama, zaključno sa budžetom za svaku godinu njegove implementacije koji treba da budu u skladu sa realnim mogućnostima svake lokalne samouprave.

 

Uključivanje osoba sa invaliditetom u Ciljeve održivog razvoja

Uključivanje osoba sa invaliditetom u Ciljeve održivog razvoja
Predsednica Centra za samostalni život OSI Srbije dr Milena Stojanović, ispred Nacionalne organizacije OSI Srbije učestvovala je na obuci izgradnje kapaciteta organizacija OSI za aktivno učešće i praćenje ostvarivanja Cilјeva održivog razvoja, u okviru Agende za održivi razvoj 2030. Obuka je održana od 7-8. juna u Briselu, u organizaciji EDF (European Disability Forum ).
Vesti

Vesti

Dana 7. juna 2017.godine, u saradnji  Intergrupe Evropskog parlamenta u oblasti invalidnosti  i EDF , u Evropskom parlamentu održana je  Konferencija  posvećena temi - "Uklјučivanje osoba sa invaliditetom u sprovođenju Cilјeva održivog razvoja od strane Evropske unije". Konferencija je  okupila stručnjake i članove Evropskog parlamenta (MEP), koji su govorili  o svojoj ulozi u realizaciji Cilјeva održivog razvoja na   evropskom nivou. Takođe je bilo govora o vezi između Cilјeva održivog razvoja  i Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (UN CRPD).

Septembra 2015. godine, Skupština UN usvojila je novi plan održivog razvoja, koji je podržalo  193 svetska lidera, obavezujući se da će raditi na iskorenjivanju  siromaštva, zaštiti  planete  i obezbeđivanju prosperiteta,  " ne ostavlјajući nikoga iza sebe". Agenda 2030. za održivi razvoj garantuje rad na 17 cilјeva održivog razvoja (SDGs) i 169 podcilјeva koji se žele postići u narednih 15 godina. Program naglašava značaj promovisanja univerzalnog poštovanja lјudskih prava i lјudskog dostojanstva, vladavine prava, pravde, jednakosti i nediskriminacije. On podržava održivi razvoj na svim nivoima integracijom ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije na sveobuhvatni način. Program je izgrađen na vodećim principima Povelјe Ujedinjenih nacija (UN) i međunarodnog prava, Univerzalnoj deklaracija o lјudskim pravima i međunarodnim ugovorima o lјudskim pravima, kao što je Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD). Od 1. januara 2016. godine, zvanično se krenulo u ostvarivanje 17 cilјeva održivog razvoja (SDGs ). Iako cilјevi održivog razvoja imaju neobavezujuću prirodu, oni simbolizuju jedinstvenu priliku da se  obezbedi dostojanstveni život  za sve.

Neke od  preporuka sa održane konferencije predlažu:

  • EU mora izvršiti  pritisak  na države članice za implementaciju 2030 Agende i da se uklјuče osobe sa invaliditetom u razvojnim planovima
  • Osobe sa invaliditetom moraju biti uklјučene  u "akciji EU za održivost" (tekst koji se priprema od strane EP Komiteta
  • Veza između SDGs i UNCRPD  mora biti prevedena kroz  smernice za kreatore politike
  • Novi Evropski konsenzus o razvoju,  mora biti implementiran

U četvrtak, 8. jun 2017.godine, u kancelariji EDF (European Disability Forum ), održan je celodnevni  trening - "Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u realizaciji Cilјeva održivog razvoja na evropskom nivou" (“Leaving No One Behind: The role of DPOs in realising the SDGs at a European level”).

Cilјevi obuke obuhvatili su: povećanje razumevanja i sticanje znanja o SDGs, razumevanje kako Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (UN CRPD) treba da posluži kao vodeći okvir za sprovođenje i praćenje SDGs, identifikacija praktične strategije za zagovaranje  značajnog učešće osoba sa invaliditetom  u realizaciji SDGs na nacionalnom nivou.

Obuci je prisustvovalo 30 predstavnika iz više evropskih zemalјa članica EU, predstavnici  organizacija OSI iz Crne Gore, Srbije, Kosova, članovi Afričkog Disabiliti Foruma (iz Nigerije, Etiopije, Kenije, Togoa).

Kragujevcu uručena nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti za 2016

Kragujevcu uručena nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti za 2016
Gradovima Kragujevcu, Pirotu i Nišu, na svečanosti organizovanoj u petak 21.04.2017.godine, u Klubu poslanika u Beogradu, uručene su nagrade za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini, a po osnovu konkursa koji je raspisala Kancelarija zaštitnika građana.
Vesti

Vesti

Na ovaj način Kancelarija zaštitnika građana želi da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou, rekla je tom prilikom Vladana Jović zamenica zaštitnika građana, ali i da ostvari bolјu saradnju sa njima kako bi utvrdio razloge zbog kojih se u punoj meri ne primenjuju propisi koji garantuju prava osoba sa invaliditetom.

Grad Kragujevac nagrađen je za sveobuhvatno delovanje na razvoju pristupačnosti i socijalno uklјučivanje osoba sa invaliditetom, Pirot za uklјučivanje krajnjih korisnika u proces donošenja odluka o adekvatnom rešenju za problem pristupačnosti, dok je Niš dobio nagradu za strateško promišlјanje i proaktivnost u razvoju pristupačnosti.

Kragujevac konstantno radi na unapređenju svih oblika pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.Jedan od najznačajnijih rezultata u 2016.godini je otvaranje  Centra za sport i rehabilitaciju  osoba sa invaliditetom “Iskra“. Uspeh Kragujevca je postignut zahvalјujući  međusobnoj integraciji i prevazilaženju  barijera u svakom smislu. Grad postaje lokalna samouprava koja je prepoznatlјiva po tome da je bolјa za život osoba sa invaliditetom. Zajedno proslavlјamo sve uspehe i pokrećemo razne inivijative, akcije, realizujemo projekte, pre svega osluškujući  potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih udruženja, istakla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Godišnja Skupština Centra,ponedeljak 06.03.2017.godine

Godišnja Skupština Centra,ponedeljak 06.03.2017.godine
Kragujevac, ponedeljak 6.mart 2017.godine
Vesti

Vesti

U prostorijama Centra za samostalni život OSI Kragujevac u ponedeljak 6.marta 2017.godine održana je VI redovna sednica Skupštine udruženja.Još jedna uspešna godina je iza Centra.  Kao najveći postignut uspeh u 2016.godini ističemo dobijanje Licence za pružanje usluge personalne asistencije.

U protekloj godini, Centar je  realizovao  5 programa/projekata, od čega 4 samostalna i 1 u partnerstvu. Održano je preko 30 edukativnih, kreativno okupacionih, psihološko savetodavnih radionica.Usluga personalne asistenicje sufinansirana sredstvima iz lokalnog budžeta grada Kragujevca, pružana je tokom 6 meseci u 2016.godini za 5 korisnika.U okviru Centra funkcionisao je Klub mladih osoba sa invaliditetom.

 Centar  posebnu pažnju posvećuje razvijanju dobre i produktivne saradnje sa lokalnom samoupravom, u cilјu zajedničkog delovanja i rada na podizanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici i unapređenju položaja i inkluzije osoba sa invaliditetom u različitim sferama društvenog života zajednice. Kroz saradnju sa Gradskom upravom za zdravstvo i socijalnu zaštitu grada Kragujevca, aktivnim delovanjem i podrškom, radimo na uspostavlјanju i  razvijanju novih vidova servisa podrške osobama sa invaliditetom na nivou lokalne zajednice.

Sa novim elanom i entuzijazmom nastavljamo rad na unapređivanju položaja osoba sa invaliditetom i u 2017.godini.

Osvojena zlatna medalja u Malmeu

Osvojena zlatna medalja u Malmeu
Zlatna medalja sa evropskih paraolimpijskih igara MALMO OPEN 2017, stigla u Kragujevac
Vesti

Vesti

Aleksandar Jevremović član Stonoteniskog kluba OSI "Kragujevčani" i Centra za samostalni život OSI Kragujevac, osvojio je zlatnu medalju u stonom tenisu na takmičenju MALMO OPEN 2017. Takmičenje se održalo od 9-12. februara 2017. godine u Malmeu (Švedska).

Posle desetodnevnih priprema koje je sproveo u Centru za sport i rehabilitaciju "Iskra" u Kragujevcu, Aleksandar je zajedno sa svojim trenerom  Nikolom Vuletićem, otputovao u Malme i uspeo da se u jakoj konkurenciji izbori za  zlatnu medalju u kategoriji C4.

Uspehu su doprineli  Centar za samostalni život OSI Kragujevac i Stonoteniski klub OSI "Kragujevčani" koji su finansirali odlazak i učešće na Malmo Open 2017 i Centar za sport i rehabilitaciju "Iskra" u Kragujevcu kroz pružanje podrške u obezbeđivanju uslova za trening i pripreme ovom mladom takmičaru.

Srećni smo što smo Aleksandru pomogli da odsanja svoj prvi međunarodni  uspeh na sportskom planu. Verujemo da će ovo biti tek jedan od mnogih budućih koji mu predstoje. Aleksandre ponosni smo na tebe!

 

Potpisani Ugovori o finansiranju Programa rada za 2017

Potpisani Ugovori o finansiranju Programa rada za 2017
Utorak 31. januara 2017.godine, potpisani Ugovori o finansiranju Programa rada udruženja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2017.godinu.

 U zgradi Grada danas su potpisani ugovori o realizaciji programa kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2017. godinu. U prisustvu članice Gradskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja dr Gordane Damnjanović i načelnika Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Nikole Ribarića, ugovore su potpisali ovlašćeni predstavnici udruženja/organizacija iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.
Finansijska sredstva za ovu godinu nisu uvećana već su ostala na istom nivou kao i prethodne godine. Za rad 16 udruženja iz oblasti socijalne zaštite izdvojeno je 8. 250. 000,00 dinara, odnosno 1. 200. 000,00 dinara za rad 4 udruženja iz oblasti zdravstvene zaštite.
Članica Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu, dr Gordana Damnjanović izrazila je zadovolјstvo dosadašnjom saradnjom sa udruženjima, dvosmernom komunikacijom i partnerskim odnosom u izradi važnih strateških dokumenata. Oblasti u kojima ova saradnja može biti unapređena su transparentnost i kostefektivnost, odnosno krajnji efekat izdvojenih finansijskih sredstava.
“Mislim da je naš zadatak da kroz delovanje civilnog sektora i vaših organizacija učinimo što bolјu inkluziju, što bolјi zajednički život, da unapredimo postojeće usluge, ali i da kroz nove načine finansiranja, omogućimo i uvođenje novih usluga u sistem socijalne zaštite” - rekla je  dr Damnjanović.
Nikola Ribarić, načelnik Gradske uprave za zdravstvo i socijalnu zaštitu obavestio je predstavnike udruženja da sa planiranjem sredstava za narednu godinu otpočnu na vreme jer će 1. februara biti objavlјen novi poziv za udruženja, a rok za podnošenje prijava je 70 dana. Osim ovog konkursa koji se raspisuje za finansiranje godišnjih programa rada, udruženja mogu konkurisati i sa svojim projektima na konkursu koji će biti  stalno otvoren u 2017.godini.

Centar za samostalni život OSI Kragujevac je za 2017.godinu dobio sredstva u visini od 1.800.000,00 dinara. Kroz Program rada Centra "MISLIM POZITIVNO – DELUJEM AKTIVNO" u 2017.godini finansiraćese aktivnosti Kluba mladih osoba sa invaliditetom, usluga personalne asistencije i druge aktivnosti  koje će doprineti podizanju svesti zajednice o osobama sa invaliditetom, pružanja podrške korisnicima u zadovolјavanju potreba i aktivno uklјučivanje u život zajednice.

 

Svečana dodela LICENCI za pružaoce usluga socijalne zaštite

Svečana dodela LICENCI za pružaoce usluga socijalne zaštite
Beograd PALATA SRBIJE, četvrtak 29.12.2016.godine
Vesti

Vesti

U četvrtak 29.12.2016.godine, u Palati Srbije na Novom Beogradu upriličena je dodela Licenci pružaocima usluga socijalne zaštite.Centar za samostalni život OSI Kragujevac je ispunio uslove za dobijanje  Licence za uslugu personalne asistencije.

Zahvaljujemo se svima onima koji su nas nesebično podržavali i bodrili i onda kada je bilo teško i neizvesno.
Pre svih najveću zahvalnost upućujemo Gordani Rajkov, Mimici Živadinović i Centru za samostalni život OSI Srbije, bez čije pomoći i podrške ovaj cilj ne bi bio ostvaren.
Zahvaljujemo se Trag fondaciji koja nas je 2013. godine naučila i podržala u zastupanju i borbi za svoja prava, lokalnoj samoupravi grada Kragujevca koja je prepoznala potrebe za ovim vidom podrške i od 2014.godine započela projektno finansiranje usluge personalne asistencije za osobe sa invaliditetom, bivšim i sadašnjim rukovodećim ljudima u Gradskoj upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, članici GV doktorki Gordani Damnjanović koja je pružala podršku za ispunjavanje bitnih preduslova za dodeljivanje Licence.
Veliki uspeh je postignut, a pred nama je odgovoran i zahtevan zadatak da nastavimo dalje još bolje i uspešnije.

Personalni asistenti za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu

Personalni asistenti za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
Na sednici Gradskog veća održanoj u petak 28.03.2014.godine, prihvaćen je predlog Odluke o sufinansiranju projektnih aktivnosti udruženja/organizacija u oblasti socijalne zaštite u cilju pružanja podrške za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Predsednica Saveta za unapređenje socijalne politike grada Kragujevca Slavica Saveljić rekla je da je grad Kragujevac ove godine prvi put raspisao javni poziv za pružanje usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom. „To je jedna od usluga koje Grad nije imao, a koja je preko potrebna osobama sa invaliditetom. Ova vrsta usluge utvrđena je i Strategijom razvoja socijalne politike.

Od ove godine osobe sa invaliditetom imaće priliku da dobiju svoje personalne asistente“, rekla je Slavica Saveljić. Ona je dodala da grad ne može sam da realizuje uslugu i da su se na javni poziv koji je raspisan polovinom februara meseca, javile četiri organizacije, od kojih su tri zadovoljile potrebne kriterijume.

“Mi smo odabrali onu organizaciju za koju smo smatrali da je pružila najverodostojnije dokaze o tome da će adekvatno sprovoditi ovu uslugu i biti dobar pružalac usluge, a to je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac. Oni će u narednom periodu, vršiti izbor korisnika i izbor personalnih asistenata koji će do kraja godine imati potpuno obezbeđena sredstva za rad“, rekla je Slavica Saveljić

Usluga personalne asistencije

Usluga personalne asistencije
U okviru aktivnosti Programa rada u 2016.godini Centar za samostalni život OSI Kragujevac, pružaće uslugu personalne asistencije za korisnike iz Kragujevca od jula do decembra meseca tekuće godine.
Vesti

Usluga personalne asistencije dostupna je punoletnim osobama  sa invaliditetom (starijim od 18 godina),  sa procenjenim I ili II stepenom podrške, koje ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć i koje imaju sposobnosti za samostalno donošenje odluka.

Potencijalni korisnik usluge  treba biti osoba koja vodi aktivan život, odnosno radno je angažovana ili aktivno uklјučena u rad različitih udruženja građana, sportskih društava i drugih oblika društvenog angažmana, ili  da je uklјučena u redovni ili individualni obrazovni program.

U okviru sredstava za finansiranje Programa rada Centra u 2016.godini, za samu uslugu personalne asistencije izdvojeno je 917.000,00 dinara.

Radi detaljnijih informacija o principima pružanja usluge PA i načinu ostvarivanja prava na korišćenje usluge, svi zainteresovani korisnici  mogu se javiti na kontakt telefone Centra za samostalni život OSI Kragujevac ili dolaskom u prostorije udruženja u ul.prvoslava Stojanovića 8/8 lokal 6 u Kragujevcu.

 Treću godinu za redom  grad Kragujevac podržava servis personalne asistencije. Sredstvima za 2016.godinu usluga će se obezbediti za 6 korisnika tokom 6 meseci, odnosno do kraja godine. 

Usluga personalne asistencije ima izuzetan značaj za osobe sa invaliditetom, ako se uzme u obzir da su korisnici usluge osobe koje imaju najviši stepen telesnog invaliditeta i koje imaju visok stepen zavisnosti od podrške drugog lica u zadovolјavanju osnovnih, ličnih potreba, socijalnih potreba i potreba u domaćinstvu.

Američki ambasador u poseti Centru za samostalni život OSI Srbije

Američki ambasador u poseti Centru za samostalni život OSI Srbije
Beograd 10.05.2016.godine

Američki ambasador Kajl Skot je sa dugogodišnjom aktivistkinjom za prava invalida i predsednicom Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Gordanom Rajkov, razgovarao o učešću osoba sa invaliditetom na izborima u Srbiji u aprilu 2016.

Srbija je na nedavno održanim izborima prvi put prikupila podatke o pristupačnosti biračkih mesta za osobe sa invaliditetom (OSI), saopštila je ambasada SAD.

Ambasador Skot je istakao da je pristupačnost izbornih mesta za sve građane važna za svaku demokratiju.

 Prema podacima posmatrača Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), samo 41 odsto biračkih mesta bilo je pristupačno za osobe sa invaliditetom, koje čine 11 odsto stanovništva u Srbiji.

Tokom sastanka, Rajkov je zahvalila ambasadoru na podršci koju je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pružila Centru za samostalni život OSI Srbije, koji nastoji da poveća učešće osoba sa invaliditetom u zakonodavne i izborne procese, kao i u kreiranju politike na lokalnom i nacionalnom nivou.

Na nacionalnom nivou, Centar  je doprineo uspostavljanju Parlamentarne grupe posvećene osobama sa invaliditetom, sačinio je izmene i dopune postojećeg.

Uputstva za sprovođenje izbora, koje je Republička izborna komisija delimično prihvatila napravio je vodiče o pristupačnim biračkim mestima namenjenim političkim partijama, reklamnim agencijama, i osobama sa invaliditetom.

Partner CSŽ u ovom projektu, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom je potpisala protokole o saradnji po pitanju prava invalida sa sedam političkih partija (SNS, SPS, SDS, DS, PS, NS i SDPS).
Đurđevdanski turnir u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom

Đurđevdanski turnir u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom
Kragujevac 21.05.2016.
Vesti

Vesti

U organizaciji Stonoteniskog kluba osoba sa invaliditetom "Kragujevčani" u subotu 21.05.2016.godine održan je tradicionalni Đurđevdanski turnir u Kragujevcu. Turnir je održan u okviru redovnog kola državnog prvenstva u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom. Na turniru su učestvovali takmičari iz Novog Sada, Zrenjanina, Beograda, Šapca, Leskovca, Čačka, Kragujevca, Niša ...

Na otvaranju turnira prisustvovao je i ambasador Irana u Srbiji. Organizatori su pokazali još jednom da su tradicionalno dobri domaćini, a gosti izrazili spremnost da se i naredne godine nađu na turniru  u Kragujevcu.

Centar za samostalni život OSI obeležio 20 godina rada

Centar za samostalni život OSI obeležio 20 godina rada
Centar za samostalni život OSI Srbije obeležio 20 godina uspešnog rada u Beogradu 5.maja 2016.godine
Vesti

Vesti

U prisustvu velikog broja zvanica u hotelu Holiday In, Centar za samostalni život OSI Srbije obeležio je 20 godina  rada. Tokom dve decenije aktivnog delovanja, Centar je ostavio duboki i neizbrisiv trag na polju invalidske politike, ne samo u Srbiji već i mnogo šire. Radeći na promeni svesti  i pogleda na invalidnost, politike, zakonodavstva i mnogim drugim oblastima koje se neposredno tiču života ljudi sa invaliditetom, Centar je značajno uticao i utiče na unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Savez danas deluje preko devet lokalnih organizacija u Somboru, Beogradu, Smederevu, Jagodini, Nišu, Leskovcu, Boru, Čačku i Kragujevcu.

Zlatno proleće za Kragujevčane

Zlatno proleće za Kragujevčane
Kragujevački sportski klubovi osoba sa invaliditetom nižu uspeh za uspehom.
Vesti

Vesti

Na Državnom prvenstvu u Bench press-u, održanom u Vranju 23.04.2016.godine, takmičari Kluba snage AURA osvojili su  pet zlatnih medalja u pojedinačnim kategorijama i Plaketu za relativno najjaču takmičarku, koju je dobila predsednica Kluba snage Slavica Đelić (za takmičenje u dead lift).

Svih pet osvajača zlatnog odličja su stekli pravo učešća  na prvom Svetskom prvenstvu, koje će se održati u septembru mesecu 2016 godine u Knjaževcu.

U Beogradu je  6.maja održan tradicionalni Đurđevdanski turnir u boćanju za osobe sa invaliditetom, u organizaciji udruženja Sve je moguće. Boćarski klub osoba sa invaliditetom “ALKA” iz Kragujevca, osvojio je zlatnu medalju u klubskom takmičenju.Pobedničku ekipu predvodila je Jelena Betulić, čija je precizna ruka donela odlučujuće poene za pobedu.

Potpisani Ugovori o sufinansiranju Programa rada udruženja

Potpisani  Ugovori o sufinansiranju Programa rada udruženja
U Gradskoj upravi za zdravstvo i socijalnu zaštitu potpisani su ugovori sa 21 udruženjem iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite o finansiranju njihovih programa za 2016 godinu.

Vesti

U Kragujevcu 13.04.2016.godine

Iz budžetskih sredstava ya 2016.godinu, grad Kragujevac je izdvojio oko 10 miliona dinara za sufinansiranje programa rada udruženja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

Za 17 udruženja i organizacija u oblasti socijalne zaštite, grad je izdvojio nešto više od 8 miliona dinara za finansiranje njihovih programa. Reč je o udruženjima koja rade na poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Prvi put ove godine, usluge personalnog asistenta, neophodne osobama sa teškim stepenom invaliditeta,koja su radno angažovana ili aktivno uključena u rad udruženja, sportskih organizacija ili se obrazuju, kao i asistenta u porodici za osobe sa autizmom, finansiraće se kroz programske aktivnosti udruženja.Uslugu personalne asistencije tokom 2016.godine, pružaće Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac na period od 6 meseci za šest korisnika.Planirano je da se usluga personalne asistencije pruža od jula do decembra meseca tekuće godine.

Kako je naglasila predsednica Centra dr Milena Stojanović, sredstva nisu dovoljna da bi se obuhvatili svi korisnici kojima je ovaj vid usluge neophodan za zadovoljavanje  potreba i ravnopravno uključivanje u život zajednice. U Centru  se nadaju da će se usluga personalne asistencije pružati kontinuirano od 2017.godine, sa konsolidacijom ekonomske situacije u lokalnom budžetu.Ovaj vid podrške je neophodan za održavanje kvaliteta života ljudi sa najtežim stepenom invaliditeta, koji su potpuno zavisni od podrške drugog lica u zadovoljavanju ličnih i svih drugih potreba. U okviru programa rada za 2016.godinu u okviru Centra za samostalni život OSI Kragujevac, programske aktivnosti će realizovati i Klub mladih osoba sa invaliditetom.

Četiri udruženja za zdravstvenu zaštitu dobila su sredstva za svoje programe u iznosu od 1 milion 200 hiljada dinara. Prvi put iz budžeta se finansira i Udruženje za borbu protiv celijakije.

Više novca za projekte socijalne zaštite

Više novca za projekte socijalne zaštite
Za realizaciju programa udruženja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, grad Kragujevac će ove godine izdvojiti preko 9 i po miliona dinara, 4 miliona više nego prošle.

Ponedeljak 28. mart 2016. godine

Udruženja koja su aktivna u oblasti socijalne zaštite, najviše udruženja osoba sa invlaiditetom dobiće ove godine više sredstava za programske aktivnosti.

Grad je obezbedio 8 miliona 250 hiljada dinara za podršku rada udruženja u oblasti socijalne  zaštite, što je oko dva miliona više nego prošle godine. Takođe i za udruženja iz oblasti zdravstvene zaštite izdvojeno je više novca iz gradske kase.

Posle dve godine jedna od usluga personalne asistencije, finansiraće se kroz programske aktvinosti umesto projektnih, što će omogućiti sigurnost u pružanju ove usluge.

Kako napominju u Gradskoj upravi za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, ove godine se ulazi u finansiranje aktivnosti udruženja bez dugovanja, a takođe se pripremaju programi i za 2017. godinu.

Održana V redovna godišnja Skupština udruženja

Održana V redovna godišnja Skupština udruženja
U petak 11.03.2016.godine u prostorijama Centra za samostalni život OSI Kragujevac u ul.Prvoslava Stojanovića 8/8, lokal 6, održana je godišnja Skupština udruženja.
Vesti

Na sednici je predstavljen  Izveštaj  o radu Centra  i  finansijski izveštaj za 2015.godinu, plan rada i finansijski plan za 2016.godinu. Sumirajući postignute rezultate u prethodnoj godini, izraženo je zadovoljstvo zbog uspešno realizovanih projekata i kontinuiranom radu Centra na  promociji samostalnog života za osobe sa invaliditetom, servisa personalne asistencije  i  drugih aktivnosti koje je udruženje sprovodilo tokom 2015.godine. Članovi Skupštine   potvrdili su  prijem  novih  11 članova u udruženje. Istaknuto je  da je iz godine u godinu sve veći broj onih koji prepoznaju vrednosti koje Centar neguje i  zastupa kroz svoje delovanje, a posebno raduje činjenica da je  sve više mladih ljudi sa invaliditetom koji iskazuju želju da se aktivno uključe u rad udruženja.  

Kako omogućiti socijalnu integraciju OSI

Kako omogućiti socijalnu integraciju OSI
U organizaciji Centra za samostalni život OSI Srbije u Kragujevcu je u utorak 10. novembra 2015. godine, održan Okrugli sto o usklađenosti zakonodavstva Srbije sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom u oblasti zdravstvene zaštite I zapošljavanja.

Vesti

Vesti

Obrazovni i socijalni sistem moraju uspostaviti jake veze kako bi bila omogućena socijalna integracija i poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, rečeno je na Okruglom stolu u Hotelu Kragujevac.

Skup je okupio stručnu javnost Beograda i Kragujevca, ali i predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom iz Kragujevca, Niša, Jagodine I Smedereva.

Tema o kojoj se diskutuovalo na ovom skupu odnosi se na Izveštaj o uskladjenosti zakonodavstva Srbije sa Konvencijom Ujedinjenih Nacija o pravima osoba sa invaliditetom u oblasti zdravstvene zaštite i zapošljavanja, kao i to šta svaka lokalna zajednica sa svojim akterima – donosiocima odluka, organizacijama civilnog društva, institucijama može da učini da se ova oblast dodatno unapredi.

Iako je Zakon propisao upošljavanje osoba sa invaliditetom kao jedno od osnovnih ljudskih prava, u praksi je njegova primena nezadovoljavajuća.

Zvaničnih podataka koliko ima osoba u Srbiji sa nekim od oblika invaliditeta nema, a poražavajući su i rezultati koliko ovih lica uspeva da se iškoluje posle osmogodišnjeg obrazovanja.

Sve dok se u lančanom nizu obrazovnog i socijalnog sistema ne uspostave jake karike, ne može se očekivati ni solidna socijalizacija osoba sa invaliditetom, saglasili su se učesnici Okruglog stola.


U organizaciji Centra za samostalni život OSI Srbije u Kragujevcu je u utorak 10. novembra 2015. godine, održan Okrugli sto o usklađenosti zakonodavstva Srbije sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom u oblasti zdravstvene zaštite I zapošljavanja.

Obrazovni i socijalni sistem moraju uspostaviti jake veze kako bi bila omogućena socijalna integracija i poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, rečeno je na Okruglom stolu u Hotelu Kragujevac.

Skup je okupio stručnu javnost Beograda i Kragujevca, ali i predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom iz Kragujevca, Niša, Jagodine I Smedereva.

Tema o kojoj se diskutuovalo na ovom skupu odnosi se na Izveštaj o uskladjenosti zakonodavstva Srbije sa Konvencijom Ujedinjenih Nacija o pravima osoba sa invaliditetom u oblasti zdravstvene zaštite i zapošljavanja, kao i to šta svaka lokalna zajednica sa svojim akterima – donosiocima odluka, organizacijama civilnog društva, institucijama može da učini da se ova oblast dodatno unapredi.

Iako je Zakon propisao upošljavanje osoba sa invaliditetom kao jedno od osnovnih ljudskih prava, u praksi je njegova primena nezadovoljavajuća.

Zvaničnih podataka koliko ima osoba u Srbiji sa nekim od oblika invaliditeta nema, a poražavajući su i rezultati koliko ovih lica uspeva da se iškoluje posle osmogodišnjeg obrazovanja.

Sve dok se u lančanom nizu obrazovnog i socijalnog sistema ne uspostave jake karike, ne može se očekivati ni solidna socijalizacija osoba sa invaliditetom, saglasili su se učesnici Okruglog stola.


Obuka za personalne asistenate

Obuka za personalne asistenate
Drugu godinu za redom u Centru za samostalni život OSI Kragujevac organizuje se obuka za personalne asistenate po akreditovanom programu CSŽ OSI Srbije. Obuka je održana od 21-23 septembra 2015.godine, u okviru projekta “Servis personalne asistencije podrška za kvalitetniji život osoba sa invaliditetom”, koji je sufinansiran od strane grada Kragujevca na period od pet meseci.

Vesti

Vesti

Drugu godinu za redom u Centru za samostalni život OSI Kragujevac organizuje se obuka za personalne asistenate po akreditovanom programu CSŽ OSI Srbije. Obuka je održana od 21-23 septembra 2015.godine, u okviru projekta “Servis personalne asistencije podrška za kvalitetniji život osoba sa invaliditetom”, koji je sufinansiran od strane grada Kragujevca na period od pet meseci.

 Za posao personalnog asistenta prijavio se veliki broj nezaposlenih lica, medjutim, ova usluga zahteva i dodatnu obuku zbog svih specifičnosti rada sa osobama sa invaliditetom.  Obuku je pohađalo 11 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošlјavanje u Kragujevcu, a predavači su bili stručni treneri Centra za samostalni život OSI Srbije, Mimica  Živadinović i Milena Stojanović.

Nakon uspešno savladane  obuke, personalni asistenti stiču  sertifikate Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu za obavlјanje ovog posla.

Posao za nekoliko stotina novih radnika

Posao za nekoliko stotina novih radnika
20. maja 2016. Slovenačka Grupa Fori otvara još dve fabrike u Kragujevcu. Proces osnivanje dva nova preduzeća privodi se kraju. Među radnicima koji očekuju posao u novim pogonima biće i grupa osoba sa invaliditetom, koja neće raditi u normi niti po smenama.

Fabrika Fori tekstil Srbija (Fory tekstile Ser) u Kragujevcu, koja posluje u sastavu slovenačke Grupe Fori, pre pet i po godina preuzela je nekadašnju Zastava tapacirnicu od firme MTU iz Sloven Gradeca, a krajem 2015. najavila je i značajno širenje poslovanja u centru Šumadije i zapošljavanje nekoliko stotina novih radnika.

Kako saznaje naš list, u toku su završni potezi u realizaciji te najave, a formiranje dva nova preduzeća, preko kojih će se, prema planovima, realizovati ta najava, privodi se kraju. Reč je o firmama Fori produkts ser i Papilon.

U prvoj od njih, Fori produkts ser, koja nije locirana na matičnoj lokaciji kompanije u krugu Zastave, već se nalazi u Industrijskoj zoni na ulazu u Kragujevac iz pravca Batočine, upravo se instalira oprema za proizvodnju pomagala i kolica za invalide. U toj fabrici, koja će se u prvoj fazi rada prostirati na 2.500 kvadratnih metara, u narednih godinu dana posao će dobiti do 250 novih radnika. U Grupi Fori za Danas kažu da je kompletna proizvodnja invalidskih pomagala i kolica namenjena izvozu, te da će prvi kontingent tih proizvoda poslovnom partneru, multinacionalnoj kompaniji Invoker, biti isporučen do kraja leta. Očekuje se da će godišnji prihod od isporuke pomagala da iznosi oko 14 miliona evra.

– Poslovi sa multinacionalnim kompanijama ne dobijaju se nimalo lako. Naprotiv, aranžmani se sklapaju tek nakon njihove ozbiljne i dugotrajne provere svih vaših potencijala i mogućnosti. Ali, kad se jednom uđe u posao sa takvim kompanijama, onda to može da bude i te kako isplativo, jer vam „multinacionalke“ obezbeđuju svetska tržišta, što, opet, otvara mogućnost za širenje vaših delatnosti. Tako će, zahvaljujući saradnji sa Invokerom, firma Fori products ser proizvodni prostor u fabrici u kragujevačkoj Industrijskoj zoni „Servis 2“ u dogledno vreme sa 2.500 povećati na 5.000 kvadrata. To, s druge strane, znači povećanje obima proizvodnje i prihoda, ali i otvaranje novih radnih mesta, ističu naši sagovornici.

U preduzeću Papilon, koje je formalno osnovano još krajem prošle godine, i koje je locirano u pogonima i Fori tekstila, biće angažovano nekoliko desetina novih radnika sa invaliditetom, koji će biti angažovani u proizvodnji enterijera za automobile. Za razliku od kolega, radnici sa invaliditetom neće imati normirane poslove, kao ni prekovremeni i smenski rad.

Poslovanje širom sveta

Grupa Fori posluje širom sveta, od Slovenije i Austrije, preko Rusije, do Kine i drugih zemalja. Njena kragujevačka fabrika, u kojoj je trenutno zaposleno 438 radnika, ostvaruje godišnji promet od oko 13 miliona evra. Sa fabrikom Fori products ser, koja uskoro počinje sa radom, Grupa Fori će u Kragujevcu udvostručiti godišnji promet. Fabrika, inače, proizvodi delove za enterijer automobila, odnosno navlake naslona za glavu i ruke od štofa, skaja i kože za najpoznatije svetske automobilske kompanije (Ford, Folksvagen, Pežo, OPEL, Citroen, BMW…), te plastične pozicije za Gorenje i drugo.

Grad podržao projekat personalne asistencije

Grad podržao projekat personalne asistencije
U Gradskoj upravi, danas je svečano potpisan ugovor o realizaciji projekta “Servis personalne asistencije za kvalitetniji život osoba sa invaliditetom“ koji će sprovoditi Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad “Solidarnost“.
Vesti

Ugovor o realizaciji projekta koji je grad Kragujevac podržao sa 1145792 dinara na konkursu za sufinansiranje projekata udruženja i organizacija u oblasti socijalne zaštite, što iznosi 80% ukupne vrednosti projekta, potpisali su u ime grada dr Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja i Milena Stojanović, predsednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom. Imajući u vidu šta znači personalni asistent za osobu sa invaliditetom, ova projektna aktivnost je vrlo rado prihvaćena u lokalnoj samoupravi. 

Na konkurs lokalne samouprave su se javila dva udruženja, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom i još jedno udruženje koje nije ispunilo uslove konkursa. Projekat podrazumeva angažovanje 8 personalnih asistenata koji će umnogome doprineti kvalitetu života osoba sa invaliditetom. U nekom narednom periodu želјa nam je da taj broj bude i veći. Odobrena sredstva čine 80% vrednosti projekta dok će 20% uložiti organizacija koja sprovodi projekat. Ali ono što predstavlјa 100% vašeg učešća jeste vaša hrabrost, vaše nesebično srce da pomognete lјudima kojima je ta pomoć zaista neophodna, da se što kvalitetnije, što bolјe uklјuče u sve aspekte društvenog života - kaže dr Damnjanović.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad “Solidarnost“ koji će učestvovati u proceni kapaciteta i potreba samih korisnika. Korisnici koji su zainteresovani za korišćenje ove usluge, moći će da se jave Centru za socijalni rad ili Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom. Asistenti će biti angažovani preko Nacionalne službe za zapošlјavanje i potrebno je da poseduju sertifikate o završenoj obuci za pružanje ove usluge.

Ispred Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom želim da se zahvalim gradu što je i ove godine odvojio sredstva za uslugu personalne asistencije. Ovo je druga godina za redom kako grad Kragujevac podržava servis personalne asistencije. Prošle godine on je trajao 9 meseci i podržao je 12 korisnika. Ove godine nije bilo mogućnosti da bude podržano više od 8 korisnika, a projekat će trajati do kraja godine. Usluga personalne asistencije ima izuzetan značaj za osobe sa invaliditetom, ako se uzme u obzir da su korisnici usluge osobe koje imaju najviši stepen telesnog invaliditeta i koje imaju visok stepen zavisnosti od podrške drugog lica u zadovolјavanju osnovnih, ličnih potreba. Ako se to uzme u obzir, onda je nemerlјiv uticaj koji ovaj vid podrške ima za kvalitet života ovih lica ali i njihovih porodica - kaže Milena Stojanović. 

Svoje pozitivno iskustvo učešća u ovom projektu, kao korisnik, u prethodnom ciklusu, podelio je Boba Narandžić. Personalni asistent, po mom iskustvu, za osobe koje imaju veći procenat invaliditeta, apsolutno je neophodna za normalno funkcionisanje. Možete vi da budete mentalni džin, ako ne možete sa 5 cm nešto da dohvatite, vi ste jednostavno hendikepirani. Personalni asistenti ne samo da pomažu oko takvih stvari, nego i podstiču invalida i motivišu na veću aktivnost. Molio bih da ubuduće pokušaju svi da shvate da je nama to neophodno. Nama nije potreban novac za hranu, mi ćemo da trpimo gladni ako treba, nama nije potreban novac za garderobu, ovo je nama najneophodnija stvar - kaže Narandžić.

Članovi Centra za samostalni život OSI Kragujevac na Drinskoj regati za osobe sa invaliditetom

Članovi Centra za samostalni život OSI Kragujevac na Drinskoj regati za osobe sa invaliditetom
Pod motom "Drina nas spaja", a u organizaciji sportsko rekreativno udruženja osoba sa invaliditetom “Sve je moguće” u saradnji sa opštinom Ljubovija, opštinom Bratunac, Turističkom organizacijom Ljubovija i Bratunac, Rafting Klubom »Drinska regata» i etno selom-Vrhpolje, 25. i 26.jula 2015. godine, održana je treća međunarodna Drinska regata za osobe sa invaliditetom.
Vesti

Cilj ove manifestacije je afirmacija ravnopravnosti i tolerancije među ljudima bez obzira na invaliditet, kvalitetan način provođenja slobodnog vremena u prirodi, podsticaj turizma za sve i stvaranje zdravih stilova života.

Dodela pehara

Ovogodišnja regata je izazvala veliko interesovanje osoba sa invaliditetom. Oko 160 učesnika osoba sa invaliditetom, uz prisustvo pratilaca članova njihovih porodica i prijatelja iz raznih krajeva Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH, Hrvatske i Švedske krenulo je na spust niz Drinu iz Etno-sela Vrhpolje  kod Ljubovije, a cilj je bio na Rajskoj plaži u Krasan Polju kod Bratunca u Republici Srpskoj. Tridesetak čamaca sa učesnicima regate ispod mosta na Drini spojili su čamcima dve obale Drine i uz gromoglasan pozdrav, poslali poruku da ne postoje razlike u mogućnostima ljudi, ali da postoji potreba i obaveza da se stvaraju jednaki uslovi za ravnopravno učešće svih ljudi...

Najbrojnija ekipa učesnika ovogodišnje regate bila kragujevačka. Devetnaest članova CSŽ OSI Kragujevac, sa pratiocima, članovima porodica i prijateljima nekoliko sportskih klubova OSI iz Kragujevca uzelo je učešće u takmičenju u veslanju na Drini  i drugim rekreativnim i zabavnim aktivnostima u okviru manifestacije.

Jedna od posebnih atrakcija na regati bila je trka u rafting veslanju za osobe sa invaliditetom (održana u subotu 25. jula u popodnevnim časovima), na kojoj je bilo 36 učesnika.Trka je ove godine po prvi put održana, a predstavnicima tri najbolje ekipe pehar je uručio ministar Aleksandar Vulin, dok su svi učesnici dobili medalje.

Takmičarske ekipe  u veslanju  činile su posade od šest članova, pored jednog skipera još dva korisnika invalidskih kolica, dve osobe sa invaliditetom koje hodaju i jedna osoba bez invaliditeta. Za ekipu Centra za samostalni život OSI Kragujevac takmičili su se: Aleksandar Jevremović, Nebojša Čukić, Slavica Đelić, Milan Stojmenović i Natalija Stojanović, uz jenog skipera. U do kraja neizvesnoj trci osvojili smo  treće mesto.

Udruženje “Sve je moguće” pokrenulo je inicijativu o organizovanju evropskog takmičenja osoba sa invaliditetom u raftingu na Drini, što će ujedno biti prilika da se u još većem broju priključe i  prijatelji iz sveta.

Članovi kragujevačke ekspedicije, igrači  Kluba sedeće odbojke “Kragujevčani”  organizovali su promotivnu  utakmicu sedeće odbojke na travnatom terenu,  iskazujući  na taj način spremnost  da  zaigraju i na mestima za koje mnogi smatraju nemogućim. Nije izostalo ni takmičenje u boćanju.

Sumirajući zajedničke utiske sa ove jedinstvene manifestacije, prenećemo  mišljenje jednog od učesnika: “Bilo je vredno sve ovo doživeti! Iskustvo koje ostaje u sećanju, trag u životu koga je vredno posedovati... svakoj osobi sa invaliditetom bih poželeo ovakvo iskustvo...i ono što se čini nemoguće može postati stvarnost ... Kao osobe sa invaliditetom znamo itekako uživati u životu, ako nam se pruže mogućnosti i obezbede minimalni uslovi!”

Delta gradi Centar za rehabilitaciju u Kragujevcu

Delta gradi Centar za rehabilitaciju u Kragujevcu
Kompanija “Delta holding“ u partnerstvu sa Paraolimpijskom akademijom “Junior“ izgradiće u Kragujevcu Centar za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom veličine oko 500 kvadratnih metara, u blizini spomen parka Šumarice, za koji je lokaciju obezbedio grad Kragujevac. Ugovor o izgradnji ovog Centra potpisali su zamenik gradonačelnika Kragujevca, Nebojša Zdravković i Ivana Mišković-Karić, upravitelj Delta fondacije. Početak izgradnje ovog Centra u koji će “Delta fondacija“ uložiti oko 400 000 evra, planiran je sredinom godine, a u prvom kvartalu naredne godine ključevi ovog savremenog objekta biće predati gradu Kragujevcu na trajno korišćenje.
Vesti

Zadovoljstvo je kada za poslovnog partnera imate društveno odgovornu kompaniju koja ima sluha za potrebe svojih klijenata, kao i lica koja se nalaze u suštinski nejednakom položaju, kao što su osobe sa invaliditetom. Danas se ujedinjujemo oko viših ciljeva, kao što je stvaranje jednakih uslova i jednakih šansi za sve - rekao je ovom prilikom Nebojša Zdravković, zamenik gradonačelnika Kragujevca.

Zdravković je podsetio da će ovo biti jedinstveni Centar te vrste na Balkanu i da još od 1917. godine kada je kralj Aleksandar napravio u austrougarskoj konjičkoj školi Centar za opismenjavanje boraca koji su oslepeli u ratovima gde se sada nalazi Škola za slepe i slabovide, nije bilo takvih ulaganju u Kragujevcu, u objekte ovakve namene. 

Glavni arhitekta Delta holdinga, Predrag Milutinović predstavio je arhitektonsko rešenje i sadržaje budućeg Centra. Objekat će se graditi blizu FK «Jadran», kao kapija na ulasku u jedan novi, još neizgrađeni kompleks, u blizini jezera u Šumaricama. Objekat će imati smeštajni, rehabilitacioni i rekreativno-sportski deo, halu i administrativni deo.

Na zvaničnoj fejsbuk stranici “Delta fondacije“, od danas će biti otvoren konkurs za izbor imena ovog Centra. Konkurs će trajati dve nedelje, a ime autora biće objavljeno na ovoj društvenoj mreži ,16. aprila.

Sertifikati za personalne asistente

Sertifikati za personalne asistente
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom uručio je dana 08 oktobra 2014 godine sertifikate personalnim asistentima
Vesti


Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom uručio je dana 08 oktobra 2014 godine sertifikate personalnim asistentima koji su uspešno savladali obuku za pružanje ove usluge.

Servis personalne asistencije finansira se iz gradskog budžeta prvi put od ove godine u Kragujevcu sa oko 3,5 milona dinara.

Obuka za korisnike personalne asistencije

Obuka za korisnike personalne asistencije
25. septembra 2014. godine u prostorijama Centra za samostalni život OSI Kragujevac, u okviru projekta “Servis personalne asistencije-podrška za kvalitetniji i produktivniji život osoba sa invaliditetom“ održana je obuka za korisnike personalne asistencije.
Vesti

25. septembra 2014. godine u prostorijama Centra za samostalni život OSI Kragujevac, u okviru projekta “Servis personalne asistencije-podrška za kvalitetniji i produktivniji život osoba sa invaliditetom“ održana je obuka za korisnike personalne asistencije.U okviru obuke korisnici su se upoznali sa veštinama nenasilne komunikacije, principima rada servisa i drugim temama značajnim za kvalitetno obavljanje poslova koje uloga korisnika podrazumeva u okviru usluge personalne asistencije.
Obuku su vodili treneri Centra za samostalni život OSI Srbije Dimitrije Gligorijević i Milena Stojanović.

Stvaranje nezavisne balkanske mreze organizacija OSI

Stvaranje nezavisne balkanske mreze organizacija OSI
Stvaranje nezavisne balkanske mreze organizacija OSI
Vesti

U Beogradu   je 10 i 11. jula. 2014  godine održana Konferencija o uskladjenosti zakonodavstva Srbije sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom i umrezavanjem organizacija OSI na teritoriji Balkana. Ovo je deo projekta Stvaranje nezavisne balkanske mreze organizacija OSI koju finansira Evropska Unija, a vode je organizacije ACED iz Banja Luke u saradnji sa Centrom za samostalni zivot OSI Srbije i Udruzenjem paraplegicara Crne Gore.

Obuka za personalne asistente

Obuka za  personalne asistente
U okviru projekta "Servis personalne asistencije-podrška za kvalitetniji i produktivniji život osoba sa invaliditetom", u Kragujevcu je od 19-22. juna 2014. godine organizovana obuka za personalne asistente po akreditovanom program Centra za samostalni život OSI Srbije.
Vesti

U okviru projekta "Servis personalne asistencije-podrška za kvalitetniji i produktivniji život osoba sa invaliditetom", u Kragujevcu je od 19-22. juna 2014. godine  organizovana obuka za  personalne asistente po akreditovanom program Centra za samostalni život OSI Srbije.

Cilj obuke je bio razvijanje neophodnih znanja i veština personalnih asistenata za obavljanje poslova personalne asistencije, kako bi se korisnicima – osobama sa invaliditetom pružila što kvalitetnija usluga.

Obuci je prisustvovalo 5 asistenata iz Jagodine i 9 asistenata iz Kragujevca.

Obuku su izveli treneri Centra za samostalni život OSI Srbije- Dimitrije Gligorijević, Ivana Gvozdenović i Milena Stojanović.Praktični deo obuke vodio  je fizioterapeut Nebojša Veljković.

Obeležen Međunarodni dan samostalnog života ponedeljak, 05 maj 2014

Obeležen Međunarodni dan samostalnog života ponedeljak, 05 maj 2014
Međunarodni dan samostalnog života obeležen je danas i u Kragujevcu. Udruženje Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom organizovalo je uličnu akciju na platou ispred „Sokolane“, sa porukom ''Moje pravo na izbor''.
Vesti

Međunarodni dan samostalnog života obeležen je danas i u Kragujevcu.

Udruženje Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom organizovalo je uličnu akciju na platou ispred „Sokolane“, sa porukom ''Moje pravo na izbor''.

Širom Srbije aktivisti  Centra za samostalni život OSI Srbije organizovali su javne skupove,  povodom obeležavanja Međunarodnog dana samostalnog života. Ove godine tim povodom  u Briselu je organizovana Šetnja srama - marš solidarnosti, kao  deo belgijskog doprinosa međunarodnoj kampanji "Zaustavite štednju na invalidnosti” koju je organizovala Mreža sa samostalni život Evrope - ENIL. 
Ono što počinje kao finansijska kriza u mnogim zemljama vodi u bespravan atak na prava osoba sa invaliditetom. Mogućnosti za samostalni život se urušavaju i ponovo se teži institucionalizaciji ove ranjive grupe.Primena Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom se odlaže ili unazađuje.

Članovi Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac su poslali poruku da je potrebno obezbediti pristup uslugama kako bi osobe sa invaliditetom uživale jednake mogućnosti u svakodnevnom životu. Samostalni život zahteva pristupačnost fizičke okoline, prevoza, pristup tehničkim pomagalima, personalnoj asistenciji i drugim uslugama u lokalnoj zajednici.

 Razvijenost servisa podrške, govori  da društvo prepoznaje da svi pojedinci imaju potrebe koje trebaju biti  zadovoljene.

Tražimo isto što drugi ljudi bez invaliditeta uzimaju “zdravo za gotovo”: pravo na izbor i samostalno donošenje odluka, kontrolu nad svakodnevnim životom.

“Radi se na tome da se poboljša život osoba sa invaliditetom u Srbiji, ali mi sami moramo da se aktiviramo, promovišemo i pokažemo svoje pune kapacitete. Mi smo ti koji trebamo da animiramo lokalnu zajednicu, koja na nas mora gledati kao na partnere koji hoće da se uključe u njen razvoj, a ne samo kao pojedince ili udurženja koja traže i primaju pomoć”- istakla je Milena Stojanović, predsednica Centra za samostalni život OSI Kragujevac.

 

Započet projekat Servis personalnih asistenata u Kragujevcu, 13 april 2014

Započet projekat Servis personalnih asistenata u Kragujevcu, 13 april 2014
Usluga personalne asistencije za osobe sa invaliditetom zaživeće od polovine aprila, prvi put u Kragujevcu kroz projektno finansiranje sredstvima budžeta grada.

Za ovaj posao prijavlo se više od 50 nezaposlenih Kragujevčana, a izabrano je 12.

Personalni asistenti proći će i obaveznu obuku, a zahvaljujući ovoj usluzi socijalne zaštite, osobe sa invaliditetom moći će aktivnije da se uključe u zajednicu.

Sportski savez OSI: "Prihvati izazov" nedelja, 06 april 2014

Sportski savez OSI:
U organizaciji Sportskog saveza OSI Šumadije, u Sokolani Stare radničke kolonije održano je druženje pod nazivom "Prihvati izazov".

Na poziv osoba sa invaliditetom u različitim sportskim aktivnostima njima su se pridruzili i drugi građani.

Osobe sa invaliditetom su na ovaj način želele da istaknu koliko je bavljenje sportom vazno za zdrav život, kao i da je sport poziv na zajedništvo, prevazilaženje različitosti i predrasuda.

Zajedničkim sportskim aktivnostima osoba sa invaliditetom i bez invaliditeta, obeležen je 6. april Međunarodni dan sporta.

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom petak, 28 mart 2014

Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom petak, 28 mart 2014
Na sednici Gradskog veća održanoj u petak 28.03.2014.godine, prihvaćen je predlog Odluke o sufinansiranju projektnih aktivnosti udruženja/organizacija u oblasti socijalne zaštite u cilju pružanja podrške za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom predstavila je danas u Kragujevcu Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom kao i rezultate rada u proteklom periodu.

Na sastanku sa predstavnicima kragujevačkih udruženja razgovaralo se o prioritetima rada na lokalnom nivou.

Kragujevčanima tri medalje na Parasportskim igrama u Švedskoj

Kragujevčanima tri medalje na Parasportskim igrama u Švedskoj
Saopštenja Sport Srbija — 11 februar 2014

Kragujevački takmičari osvojili su tri medalje na Parasportskim igrama „Malme Open 2014“, održanim po 38. put u švedskom gradu Malmeu.

Slavica Đelić ostvarila je veliki uspeh osvajanjem dva zlata u plivanju, na 25 i 50 metara delfin stilom, dok je Aleksandru Markoviću pripala bronza u stonom tenisu.

Kragujevac je predstavljala i Verica Ristić, u boćanju, ali nije uspela da stigne do medalje.

Ovo prestižno takmičenje okupilo je skoro 2000 učesnika, sa svih meridijana, koji su se za medalje nadmetali u 13 disciplina.

www.ritamgrada.rs - Igor Lazarević

Za osobe sa invalidetom besplatan ambulantni prevoz

Za osobe sa invalidetom besplatan ambulantni prevoz
Projekti Saopštenja Srbija Usluge — 12 februar 2014

Projekat besplatnog ambulantnog prevoza uskoro bi mogao da zaživi u Kragujevcu u partnerstvu sa firmom «Mobility MGB» iz Sombora koja bi ustanovama ili udruženjima koje se bave pružanjem socijalnih usluga osobama sa invaliditetom ustupila na besplatno korišćenje specijalizovana vozila.

Vozilo je u okviru projekta namenjeno za prevoz osoba sa invaliditetom, starih i drugih socijalno ranjivih grupa do zdravstvenih ustanova. Kako bi se obezbedila samoodrživost projekta, projektom je predviđeno uključivanje socijalno odgovornih kompanija koje bi kupovinom reklamnog prostora na ovim vozilima pomogli da ova usluga za naše sugrađane sa posebnim potrebama, bude potpuno besplatna.

Prema rečima direktora «Mobility MGB», Nebojše Gladića, kako bi projekat bio isplativ na period od četiri godine na koliko ova firma gradu ustupa vozilo na korišćenje, potrebno je prodati oko 60 % reklamnog prostora. Reč je o vozilima «fiat ducato» i «fiat doblo» sa elektro hidrauličnim rampama. «Mobility MGB» snosi sve troškove popravke i održavanja, a ustanove koje preuzmu vozilo na korišćenje imaju obavezu da plate registraciju i kasko osiguranje.

Prezentaciji projekta u zgradi Grada, prisustvovali su predstavnici institucija i organizacija koje se bave pružanjem socijalnih usluga osobama sa invaliditetom i starima, Slavica Saveljić, predsednik Saveta za unapređenje socijalne politike grada i predstavnici Saveta za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci. Realizacija ovog projekta sa firmom «Mobility MGB», gradu bi donela i jedno sanitetsko vozilo kao donaciju koje bi bilo ustupljeno na korišćenje nekoj od ustanova zdravstvene zaštite.

Ugrožena prava osoba sa invaliditetom

Ugrožena prava osoba sa invaliditetom
Pristupačnost Saopštenja Srbija — 13 mart 2014

Novi i stari objekat glavne Pošte u Kragujevcu nisu pristupačni osobama sa invaliditetom.

Time su im ugrožena osnovna prava, rečeno je na sastanku predstavnika Udruženja osoba sa invaliditetom i zaštitnice prava građana Milice Vuletić.
Posebno, kako navode, zabrinjava to što rukovodstvo Pošte nije ni odgovorilo na zahtev i preporuku obmudsmana da se reši ovaj dugogodišnji problem.

www.rtk.co.rs - Gordana Stepanović

Personalni asistenti za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu

Personalni asistenti za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
Na sednici Gradskog veća održanoj u petak 28.03.2014.godine, prihvaćen je predlog Odluke o sufinansiranju projektnih aktivnosti udruženja/organizacija u oblasti socijalne zaštite u cilju pružanja podrške za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Predsednica Saveta za unapređenje socijalne politike grada Kragujevca Slavica Saveljić rekla je da je grad Kragujevac ove godine prvi put raspisao javni poziv za pružanje usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom. „To je jedna od usluga koje Grad nije imao, a koja je preko potrebna osobama sa invaliditetom. Ova vrsta usluge utvrđena je i Strategijom razvoja socijalne politike.

Od ove godine osobe sa invaliditetom imaće priliku da dobiju svoje personalne asistente“, rekla je Slavica Saveljić. Ona je dodala da grad ne može sam da realizuje uslugu i da su se na javni poziv koji je raspisan polovinom februara meseca, javile četiri organizacije, od kojih su tri zadovoljile potrebne kriterijume.

“Mi smo odabrali onu organizaciju za koju smo smatrali da je pružila najverodostojnije dokaze o tome da će adekvatno sprovoditi ovu uslugu i biti dobar pružalac usluge, a to je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac. Oni će u narednom periodu, vršiti izbor korisnika i izbor personalnih asistenata koji će do kraja godine imati potpuno obezbeđena sredstva za rad“, rekla je Slavica Saveljić

Dokumenti

Lista vaŽnih dokumenata

Vesti

Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019
 Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac obaveštava zainteresovane potencijalne korisnike usluge personalne asistencije da je po osnovu potpisanog Ugovora o pružanju usluge personalne asistencije br.404-142/19-XII (od 19.aprila 2019.godine), izabran u sprovedenom postupku Javne nabavke broj 1.2.4/19 za pružaoca usluge personalne asistencije na teritoriji grada Kragujevca.
Ceo tekst...
Javni radovi NSZ 2018
Javni radovi NSZ 2018
U Centru za samostalni život OSI Kragujevac od 1.juna 2018.godine sprovode se javni radovi. Na javnim radovima angažovano je 6 osoba sa invaliditetom i 3 nezaposlene osobe sa evidencije NSZ – filijala Kragujevac.
Ceo tekst...
Primeni prvu pomoć – spasi život
Primeni prvu pomoć – spasi život
U saradnji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac i Edukativnog centra Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, organizuje se obuka "Primeni prvu pomoć – spasi život".
Ceo tekst...


Zanimljivosti

Studija: Autizam se može dijagnostikovati već u drugoj godini detetova života
Studija: Autizam se može dijagnostikovati već u drugoj godini detetova života
Prema podacima iz studije evidentno je da su kod dece kojoj je kasnije dijagnostikovan autizam već u drugoj godini primećena odstupanja u motorici, komunikacijskim veštinama i socijalnoj interakciji
Ceo tekst...
Beč - najpristupačniji grad u Evropi za osobe sa invaliditetom
Beč - najpristupačniji grad u Evropi za osobe sa invaliditetom
Britanske dnevne novine "Dejli telegraf" pohvalile su Beč zbog ponude za korisnike kolica i proglasile ga jednim od najpristupačnijih gradova za osobe s invaliditetom.
Ceo tekst...
Asistivna tehnologija: Upravljanje kompjuterom ustima, jezikom ili obrazima
Asistivna tehnologija: Upravljanje kompjuterom ustima, jezikom ili obrazima
Džoz 2 (Jouse 2) je napredni USB računarski miš koji osobama sa invaliditetom daje mogućnost korišćenja napredne računarske tehnologije.
Ceo tekst...


Sport i razonoda

Stonoteniski turnir za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
Stonoteniski turnir za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
U okviru stonoteniske lige za osobe sa invaliditetom, u Kragujevcu je sedmi put zaredom organizovan Đurđevdanski turnir, u subotu 27.maja 2017.godine.
Ceo tekst...
Ekipa powerliftera predstavila rezultate i medalje sa svetskog i državnog prvenstva Knjaževcu
Ekipa powerliftera predstavila rezultate i  medalje sa svetskog i državnog prvenstva Knjaževcu
Utorak, 04. oktobar 2016.godineZa članove Kluba snage osoba sa invaliditetom “Aura“, koji su osvojili 16 medalja na nedavno održanom državnom i svetskom prvenstvu u powerliftingu u GPC Federaciji za osobe sa invaliditetom, predstavnici lokalne samouprave priredili su danas prijem u zgradi Gradske uprave.
Ceo tekst...
Izlet članova Centra za samostalni život OSI Kragujevac
Izlet članova Centra za samostalni život OSI Kragujevac
CSŽ OSI Kragujevac 20. septembra 2014. godine organizovao je celodnevni izlet za članove udruženja
Ceo tekst...